Για τη δημιουργία μίας σύγχρονης Σηροτροφικής Μονάδας, με βάση τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων και υποπροϊόντων μεταξιού, δεν αρκούν μόνο οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο πλήρης σηροτροφικός εξοπλισμός.

Βασική προϋπόθεση είναι η επιλογή απόλυτα συμβατού γενετικού υλικού, αφενός με τις κλιματολογικές και τις εδαφολογικές ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας της καλλιεργήσιμης έκτασης και αφετέρου με τις προσδοκώμενες ποιοτικές απαιτήσεις των παραγόμενων προϊόντων.

Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά από μελέτη τής υπό διαμόρφωση έκτασης (εδαφολογικές αναλύσεις και υδροληψίας, παρατήρηση μικροκλιματολογικών συνθηκών και σύγκριση με τα κλιματολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής κλπ), θα προτείνει ποιες ακριβώς ποικιλίες μουριάς θα καλλιεργηθούν, θα προμηθεύσει με νεαρά δενδρύλλια τη νέα Σηροτροφική επένδυση και τέλος, θα επιλέξει τον κατάλληλο και πιο συμβατό τύπο υβριδίων μεταξοσκώληκα.

Για το λόγο αυτό, διαθέτει ιδιόκτητα φυτώρια, για την παραγωγή δενδρυλλίων μουριάς, με ειδική τράπεζα ριζοβολίας και χώρο μεταφύτευσης αυτών, τα οποία παραδίδονται σαν γυμνόριζα ενός έτους και έτοιμα για την εγκατάσταση του μορεώνα. Επίσης, από τα συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα, εισάγει πιστοποιημένα αυγά υβριδίων μεταξοσκώληκα, προς διάθεση των σηροτρόφων.

↓